Od 2 stycznia 2017 roku nasza spółka realizuje projekt:

BADANIA I ROZWÓJ W ZAKRESIE INNOWACYJNEJ METODY NAUCZANIA ODWRÓCONEGO UKIERUNKOWANEJ NA OPRACOWANIE NOWEGO PROCESU NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH WSPARTEGO PROTOTYPEM INTERNETOWEGO SYSTEMU JAKO ETAP REALIZACJI STRATEGII B+R FIRMY OXIGO
ue

Opis projektu


Idea metody nauczania odwróconego zrodziła się pod koniec XX wieku w USA. Metoda ta polega na zamianie kolejności uczenia się: uczeń otrzymuje materiał do samodzielnego opracowania z kilkudniowym wyprzedzeniem, dzięki czemu przychodzi przygotowany na zajęcia i można w ten sposób przeznaczyć więcej czasu na praktykę, powtórzenie i utrwalenie nabytych wiadomości i umiejętności. Metoda powstała na potrzeby uniwersyteckie i jest owocem zdewaluowania się tradycyjnego podziału akademickiego na wykłady i ćwiczenia. W dziedzinie nauczania jęz. obcych metoda ta jest jeszcze nieznana, szczególnie na naszym, polskim, gruncie.
Zastosowanie takiej metody do nauczania jęz. obcych wymaga skrojonych na miarę materiałów dydaktycznych i dostosowania ich do specyfiki uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie mogą w domu uczyć się w odpowiednim dla siebie czasie i tempie.
Projekt obejmuje zakup ekspertyz od jednostki badawczej, stworzenie zespołu projektowego o wyodrębnionej strukturze i organizacji pracy, przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac badawczych nad wykorzystaniem poszczególnych elementów do zastosowania efektywnego metody w nauce a także przeprowadzenie prac rozwojowych nad prototypem i walidacja, a w rezultacie wyprodukowanie pierwszej wersji innowacyjnego produktu do używania.

Cele projektu


Celem projektu jest prowadzenie prac badawczych zmierzających do stworzenia w ramach prac rozwojowych prototypu internetowego systemu wspierającego nauczanie języków w formule odwróconej.

Planowane efekty


Stworzenie prototypu INTERNETOWEGO SYSTEMU

Przychody ze sprzedaży nowego lub udoskonalonego produktu lub przychody ze sprzedaży licencji poprzez sprzedaż nowych lub ulepszonych produktów, usług czy technologii, wprowadzonych do oferty Beneficjenta bezpośrednio w wyniku realizacji zamierzenia.